WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG odzyskiwania danych
przez firmę VS DATA

Poniższe warunki dotyczą usług Odzyskiwania Danych świadczonych przez firmę VS DATA Witold Sobolewski z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 55/16, zwaną dalej „VS DATA”.

1. Definicja usługi
Diagnoza (I etap) ma na celu zidentyfikowanie problemu i rodzaju uszkodzenia, określenie możliwości odzyskania danych oraz wyceny kosztów usługi. W oparciu o powyższe informacje Klient podejmuje decyzję o realizacji drugiego etapu – odzyskiwania danych. Oferta na usługę odzyskania danych jest ważna przez okres 14 dni od dnia przekazania wyników diagnozy.
Odzyskanie danych (II etap) jest przeprowadzane na podstawie ustaleń telefonicznych, mailowych, bądź zamówienia, wysłanego razem z wynikami diagnozy, podpisanego przez Klienta. Usługa wykonywana jest niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Klienta. Usługa odzyskania danych nie obejmuje procesu importowania odzyskanych danych do programów użytkowych.

2. Tryby świadczenia usług

Tryb Standardowy Przyspieszony Ekspresowy
Czas wykonania diagnozy 3-5 dni roboczych 2-3 dni roboczych Natychmiast 24h/7
Inne Praca według kolejności zgłoszeń w godzinach pracy biura. Praca poza kolejnością zgłoszeń w godzinach pracy biura. Praca natychmiast po przyjęciu nośnika.

W przypadku diagnozowania dysku noszącego znamiona otwarcia w warunkach nielaboratoryjnych lub przez inną firmę odzyskującą dane, doliczana jest dodatkowa opłata, zgodnie z cennikiem usług firmy VS DATA.

3. Warunki płatności
Usługa diagnozy jest sprzedawana według stawek i czasów realizacji zgodnie z cennikiem VS DATA. Diagnoza standardowa zawsze płatna 99 PLN netto (121,77 PLN brutto). Opłata za diagnozę w trybie przyspieszonym 399 PLN netto (490,77 PLN brutto) bądź w trybie ekspresowym 799 PLN netto (982,77 PLN brutto) pobierana jest niezależnie od powodzenia usługi.
Płatność za wykonaną usługę diagnozy lub odzyskania realizowana jest na końcu procesu, a przed odbiorem nośnika  w formie gotówki, płatności kartą lub przelewem.

4. Warunki dostarczania nośników danych
W przypadku przesłania dysku do diagnozy Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki nośników w obie strony. VS DATA standardowo odsyła nośniki bez ubezpieczenia, o ile nie uzgodniono inaczej z Klientem. VS DATA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczenie nośnika danych, jednakże dokłada wszelkich starań, aby czas realizacji przesyłki był jak najkrótszy.

5. Godziny pracy biura
Biuro Obsługi Klienta VS DATA otwarte jest od poniedziałki do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

6. Prawomocny właściciel danych
VS DATA zakłada, że Klient jest prawomocnym właścicielem lub jest upoważniony przez właściciela do dysponowania nośnikiem danych, a wszelkie dane na nim zawarte są zgodne z obowiązującym przepisami prawa. VS DATA nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania i informacji zapisanych na przekazanym nośniku.

7. Warunki gwarancji i zakres odpowiedzialności
VS DATA jest zobowiązana do podjęcia wszelkich starań mających na celu identyfikację problemu, określenia możliwości odzyskania danych, czasu realizacji usługi oraz jej kosztów. VS DATA oświadcza, iż wszelkie procesy prowadzące do odzyskania danych wykonywane są z największą wiedzą i umiejętnościami, ale nie gwarantuje, że wszystkie dane wcześniej na nim zapisane zostaną odzyskane. VS DATA nie gwarantuje pełnej spójności (użyteczności) odzyskanych danych, nawet jeżeli odzyskane pliki wydają się w 100% poprawne. VS DATA nie ponosi odpowiedzialności za wady ujawnione podczas procesu diagnozowania nośnika oraz pogorszenie stanu nośnika na skutek przeprowadzanych czynności. VS DATA informuje, iż diagnoza nośnika w trybie laboratoryjnym może skutkować utratą gwarancji.

8. Bezpieczeństwo danych
Wszelkie procesy przeprowadzane podczas świadczenia usług podlegają surowym wymogom bezpieczeństwa. Pracownicy firmy VS DATA pracujący nad nośnikiem Klienta mają podpisane umowy o zachowaniu poufności informacji, a firma VS DATA dysponuje poświadczeniem ABW zezwalającym na pracę z informacjami zastrzeżonymi. Zgodnie z przyjętymi standardami ISO przestrzega także wszelkich norm i stara się zapewnić najwyższą jakość usług. Wszelkie dane Klienta są przechowywane w zaszyfrowanej formie przez okres 7 dni od daty wykonania usługi. Po tym czasie dane oraz oryginalny nośnik są utylizowane.
VS DATA, na życzenie Klienta, może podpisać indywidualne klauzulę zastrzeżenia danych.

W przypadku nieodebrania nośnika/danych w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania zlecenia ” Zgłoszenia utraty danych” nośnik zostanie  zutylizowany zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług firmy VS DATA oraz przejdzie na własność firmy VS DATA, o ile nie uzgodniono inaczej z Klientem.

9. Ustalenia końcowe
Powyższe warunki świadczenia usług zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie RP. Wszelkie spory, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, należy rozstrzygać w sądzie właściwym dla siedziby firmy VS DATA.

Sporządzono dnia 04.01.2016 r.
Zaktualizowano: 22.06.2017 r.